Повідомлення

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

[18.03.2018]
ПрАТ „Продспілка” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства. Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Продовольча спілка”, Україна, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Соборна, буд.30. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20.04.2018р. о 16.00 годині, за адресою: Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 30, кабінет директора. Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 15.00г. Час закінчення реєстрації: 15.30г. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018р. Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення: „Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Матушевського Євгена Леонідовича та Шпирь Віктора Михайловича. Обрати головою Загальних зборів Хохлова Сергія Геннадійовича. Обрати секретарем Загальних зборів Хохлову Світлану Миколаївну”. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду Проект рішення: „Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, за ходи за результатами його розгляду не затверджувати”. 3.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора, складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. У зв’язку з відсутністю у звіті зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, внаслідок чого план заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту». 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Проект рішення: „Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік”. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку. Проект рішення: „Прибуток, отриманий у 2017р., у розмірі 10100 грн. залишити нерозподіленим”. 6. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: „Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Продовольча спілка” шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити Голові Загальних зборів Хохлову С.Г. та секретарю Загальних зборів Хохловій С.М.”. Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація: http://prodsouz.emitents.net.ua/ua/ На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборі в:загальна кількість акцій: 178 400 шт.,кількість голосуючих акцій: 168 252 шт. Перелік документів, що має надати акціонер (представник) для участі у загальних зборах. Фізична особа: паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Юридична особа: статут або інший документ, яким посадову особу уповноважено представляти акціонера на загальних зборах без довіреності, документ, що підтверджує обрання особи на посаду, документ, що посвідчує особу посадової особи. Представник акціонера: довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Місце ознайомлення: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 30, кабінет директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Хохлов Сергій Геннадійович (тел. 0503476773), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, у порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком представникам; до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, що міститься в довіреності. Найменування показника період звітний попередній Усього активів 1092,9 1089,6 Основні засоби 1227,9 1227,9 Довгосторокові фінансові інвестиції 10 10 Запаси 37,8 37,8 Сумарна дебіторська зоборгованність 126,9 134,4 Грошові кошти та їх еквіваленти 42,3 31,5 Нерозподільний прибуток (919,9) (929,9) Власний капітал 961,8 951,8 Статутний капітал 1338 1338 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 131,1 137,8 Чистий прибуток (збиток) 10,1 27,4 Середньорічна кількість акцій (шт.) 178,4 178,4 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чісленність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1 Наглядова рада ПрАТ „Продспілка”.

Назад